असतो मा सद्गमय Asatoma Sadgamaya LyricsAsatoma Sadgamaya Lyrics

ॐ असतो मा सद्गमय ।
तमसो मा ज्योतिर्गमय ।
मृत्योर्मा अमृतं गमय ।
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

ॐ असतो मा सद्गमय मंत्र का अर्थहे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो।
मुझे अन्धकार से प्रकाश की ओर ले चलो।
मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो॥

Asatoma Sadgamaya Lyrics

Asatoma Sadgamaya Lyrics in English

Om Asatoma Sadgamaya.
Tamaso Ma Jyotirgamaya.
Mrityorma Amritamgamaya.
Om Shantih Shantih Shantih..

Asato ma sadgamaya Lyrics Meaning in English

Hey Lord, Take me from untruth to truth.
Take me from darkness to light.
Take me from death to immortality..
Share on:

2 thoughts on “असतो मा सद्गमय Asatoma Sadgamaya Lyrics”

Comments are closed.